วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

สรุป Fauvism Expressionism Cubism Abstractionism Futurism


ศิลปะลัทธิโฟวิสม์

โฟวิสม์  Fauvism หมายถึง ลัทธิสัตว์ป่า 

 • เมื่อเปรียบกับรูปแบบศิลปะสมัยเรอแนสซองส์ซึ่งงามตามหลักสุนทรียภาพเดิม ขณะที่ผลงานของ กลุ่มศิลปินศิลปะลัทธิโฟวิสม์กลับให้สีสันโฉ่งฉ่าง 
 • แสดงถึงความเป็นปฏิปักษ์กันอย่างเห็นได้ชัด

ศิลปินลัทธิโฟวิสม์

มาทีสส์ (Matisse, Henri 1869-1954)
ผลงานช่วงแรกของมาทิสส์เป็นแบบอิมเพรสชันนิสม์ 
 • งานสำคัญคือ ภาพ ภาพเปลือยกับลวดลายเบื้องหลัง” “ ห้องสีแดง” 
 • มาทีสส์สร้างงานที่ไม่เน้นรายละเอียดแบบโฟวิสม์ผ่านงานประติมากรรมด้วยและเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
 • ส่งผลต่อวงการประติมากรรมสมัยใหม่เป็นอย่างมาก


Henri Matiss. Odalisque with a Tambourine. Nice, place Charles-Félix, winter 1925-26


มาดามมาทิสส์ โดย มาทิสส์, ๑๙๐๕


ศิลปะลัทธิเอ็กเพรสชันนิสม์
Expressionism Art

เอ็กเพรสชันนิสม์ หมายถึง การแสดงออกทางศิลปะ ที่ตัดทอนรูปทรงและสีสันอย่างเสรีที่สุด ตามแรงปรารถนา

ศิลปินสำคัญ ได้แก่ มาทีสส์ (Henri Matisse), เบคมานน์( Max Beckmann),รูโอลท์ ( Georges Rouault),
Gen Paul, มาร์ค(Franz Marc), แคนดินสกี(Wassily Kandinsky) โนลเด(Emil Nolde)

ความเคลื่อนไหวของศิลปะเอกเพรสชันนิสม์ที่สำคัญมี 2 กลุ่ม คือ
1.ศิลปินกลุ่มสะพาน (The Bridge)
 • สะท้อนความสับสน ความอัปลักษณ์ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา ความสกปรกของ  สังคม ความเหลวแหลกโสมม หลอกลวง ใช้สีที่รุนแรง
2. กลุ่มม้าสีน้ำเงิน(The Blue Rider)
 • ชื่อลัทธิมาจากความนิยมในการเขียนรูปม้า และคนขี่ม้าของแกนนำทั้งสอง โดยใช้สีน้ำเงินเป็นหลัก
 

ศิลปะลัทธิ
Cubism  Art

           ลัทธิคิวบิสม์ได้แนวคิด และอิทธิพลการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมผ่านการสร้างเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายจากผลงานของเซซานน์ โดยแทนค่ารูปทรงด้วยแสงสีอันระยิบระยับ ให้บรรยากาศตามช่วงเวลาเท่านั้น
แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะลัทธิคิวบิสม์
1.ตัดทอน ย่อส่วน เพิ่มเติม และตกแต่งรูปทรงของวัตถุ ถือหลักการเพิ่มของส่วนประกอบ เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์
2.คำนึงถึงรูปทรงเปิดและปิด โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่างในส่วนรูปทรงและพื้นผิว
3.คำนึงถึงความตื้นลึกด้วยรูปทรง ขนาด การทับซ้อนกัน การบังคับและการทำให้โปร่งใสคล้ายภาพเอ็กซเรย์
4.เปิดโอกาสให้ผู้ดูมีเสรีภาพในการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาด้วยตนเอง ถือว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ผู้ดูสามารถชื่นชมด้วยตนเอง
5.คำนึงถึงความกลมกลืนของทัศนธาตุ(เส้น สี แสงเงา รูปร่าง ลักษณะผิว) เมื่อประกอบกันเป็นเรื่องราวที่รู้จักเป็นอย่างดี รูปทรงที่เด่นได้แก่รูปทรงที่เกิดจาก เส้นเว้า เส้นตรงผสานกันอย่างเหมาะสม
6.คำนึงถึงส่วนย่อยและส่วนรวมพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความกลมกลืนพอ ๆ กับคำนึงถึงลักษณะผิวหน้าของวัสดุแต่ละชนิดPICASSO, "Guernica"  สมบัติส่วนตัวของปิคัสโซ, 1937


ศิลปะลัทธินามธรรม
Abstractionism Art

ศิลปะนามธรรม 

จำแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1.ศิลปะนามธรรมแบบโรแมนติก
สร้างงานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเสรี โดยส่งผ่านลักษณะรูปแบบศิลปะที่อิสระ
 • ศิลปินอาจมีพื้นฐานทางอารมณ์มาจากความรัก ความเศร้า ความห้าวหาญ ฯลฯ แล้วแสดงออกอย่างทันที


 
2.ศิลปะนามธรรมแบบคลาสสิค
 • สร้างงานที่ผ่านการคิดไตร่ตรองการวางแผนอย่างมีระบบมีกฎเกณฑ์
 • โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตควบคุม ศิลปินกลุ่มนี้มีมงเดรียน(Mondrian) เป็นผู้นำ
 • ให้อิทธิพลต่อ Abstract แบบขอบคม (Op Art) ในอเมริกา
ศิลปะลัทธิฟิวเจอริสม์ (Futurism Art)


        ศิลปะลัทธิฟิวเจอริสม์ ได้ชื่อจากความเชื่อทางศิลปะของศิลปินและแนวทางการสร้างงาน คือ 
 • มุ่งแสดงความรู้ เคลื่อนไหว จากบริบทของสังคมยุคเครื่องจักรกล ที่แพร่ในยุโรป 
 • ต้องการแสดงออกถึงลักษณะของสังคมยุคใหม่

ศิลปินลัทธิฟิวเจอริสม์

ศิลปินเกือบทั้งหมดเป็นชาวอิตาลี อาทิ 
 • บอคโซนี (Boczoni)
 • บาลลา (Balla)
 • คาร์รา(Carra)
 • เซเวอรินี (Severini)
 • รุสโซโล (Russolo)

 
อ้างอิงจาก : http://rernua.blogspot.com/2012/12/fauvism-expressionism-cubism.html